RSS Feed
Česta pitanja : Zalbe/primedbe korisnika
Kanali pristupa Službi za rešavanje žalbi korisnika su TELEFON: (020) 240 644 E-MAIL: info@nepo.rs WWW: http://neposys.com/strana/22/Briga-o-korisnicima [http://neposys.com/strana/22/Briga-o-korisnicima] POŠTANSKA ADRESA: Nepo System DOO II Cr...
Pri rešavanju žalbi korisnika mora se znati sledeće: * Korisnik mora da dostavi žalbu/prigovor propisanim kanalima, inače ona neće biti propisno evidentirana i neće se uzeti u razmatranje. * Svaka poslata žalba/primjedba zavodi se pod posebnim broje...
U žalbe korisnika ne spadaju prijave kvarova na uređajima i zahtevi koji su obuhvaćeni ugovorima o održavanju.
U žalbe korisnika spadaju: * Primjedba na rad tima ili pojedinca * Nezadovoljstvo korisnika isporučenim tehničkim rešenjem (proizvod ili usluga koja je isporučena nije u skladu sa inicijalnim zahtevom korisnika) * Primjedbe na kvalitet ophođenja i komuni...
U slučaju da je uređaj nov, korisnik svoja zakonska prava ostvaruje u maloprodaji gde je uredjaj kupljen, a sve u zakonskim okvirima koje nalaže Zakon o zaštiti potrošača. Pod " novim uređajem" se podrazumeva šest meseci od dana kupovine, kako je zakons...
Uslovi garancije svakog proizvođača navedeni su na overenom garantnom listu proizvodjača koji ste dobili uz kupljeni proizvod. Garancija proizvoda se ne odnosi na zloupotrebu, oštećenje, nemar ili oštećenja nastala neadekvatnom upotrebom. Bližu definiciju...